O nás

Kto sme? OZ Signál ohrozenia

 • Občianske združenie, ktoré vzniklo v júli 2002
 • Nezisková organizácia registrovaná Ministerstvom vnútra SR – IČO: 37889443
 • Akreditovaný subjekt na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona číslo 305/2005 Z.z.

Správna rada:

Predseda
Mgr. Lukáš Fukas
Členovia
Mgr. Dana Hroncová
Mgr. Eleónora Kúdelková
Klára Golecká
PhDr. Anna Blanáriková

Naše ciele a poslanie:

 • pomáhať pri identifikácii ohrozených detí
 • poskytovať odbornú starostlivosť a pomoc deťom, ktoré boli vyňaté zo svojej biologickej rodiny
 • zabezpečovať náhradnú rodinnú starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou
 • podporovať a pomáhať rizikovým rodinám, obetiam domáceho násilia
 • v rámci sanácie rodiny poskytovať jej členom sociálne a psychologické poradenstvo

OZ Signál ohrozenia zriadilo:

 • Centrum pre deti a rodiny Srdiečko – CDR (detský domov, ktorého názov na Slovensku zanikol, bol nahradený v roku 2020 CDR)

Naša činnosť

V roku 2008 sa po niekoľkoročnom úsilí podarilo pre DeD (od 1.1.2020 boli detské domovy premenované na Centrá pre deti a rodiny – CDR) Srdiečko získať nové priestory v meste Banská Bystrica. Po úspešnej rekonštrukcii sme sa v máji 2008 presťahovali z Mládežníckej 34, do novej budovy na Wolkerovej ulici č. 26. Na tejto adrese poskytujeme sociálno-právnu ochranu 20 deťom . V roku 2010 sme zakúpili rodinný dom v obci Sebechleby, ktorý využívame na prázdninové, vianočné a veľkonočné pobyty detí.

Sociálna oblasť

Deti sú do Centra Srdiečko prijímané na základe súdneho rozhodnutia o predbežnom opatrení, resp. nariadení ústavnej starostlivosti.

Pre každé dieťa je vypracovaný individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa, ktorého súčasťou je sociálny plán spolupráce s rodinou. V rámci sanácie s biologickou rodinou sa zameriavame predovšetkým na sociálnu a psychologickú intervenciu, sociálne poradenstvo a rodinnú terapiu.

Centrum Srdiečko toho času zamestnáva aj 5 profesionálnych rodičov, ktorí poskytujú starostlivosť 8 deťom. Profesionálne rodiny bývajú v mestách Krupina, Banská Bystrica a v okresoch Zvolen a Rimavská Sobota.

Výchovná oblasť

Výchovná činnosť v Centre Srdiečko je zabezpečená vysokoškolsky vzdelanými odborníkmi. Jedným z hlavných pilierov práce s deťmi je realizácia aktivít, ktoré sú zamerané na stimuláciu psychického vývinu, osvojovanie si výchovných pravidiel a spoločenských noriem správania sa.

Výchovu realizujeme metódou rozvoja osobnosti dieťaťa, čo znamená, že sledujeme u detí ich prežívanie, hodnotový systém, motiváciu, city, tvorivosť a potreby. Okrem toho sme pre deti vypracovali program sociálnych a životných zručností, ktorý je každodennou súčasťou života v našom zariadení. Podstatou tohto programu je pripraviť deti na rôzne životné situácie, schopnosť sebavyjadrovania, samostatného myslenia, pozitívnej podpory ich sebavedomia a celkového sebarozvíjania.

Realizované projekty

 • Terénna práca, sociálno – psychologické poradenstvo a rodinná terapia pre rodičov a deti so syndrómom CAN (Child Abuse & Neglect – syndróm týraných, bitých a zanedbávaných detí)
 • Pomoc týraným ženám s deťmi
 • Pobytové tábory pre pestúnske rodiny
 • Ako sa ochraňovať (pre deti predškolského a mladšieho školského veku)
 • Arteterapia
 • Modrý telefón
 • Rozvoj životných zručností detí
 • Linka pomoci ohrozeným ľuďom
 • Kampane

 

Výročné správy