Odborná činnosť

Odborná činnosť psychológov, vychovávateľov, špeciálnych pedagógov a sociálneho pracovníka

 

Psychológ

Psychologická starostlivosť v Detskom domove je zameraná predovšetkým na prekonávanie traumatizujúcich zážitkov dieťaťa a zharmonizovanie jeho emocionálneho prežívania. Snažíme sa, aby dieťa opäť nadobudlo pocit istoty a dôvery jednak voči sebe ale aj dospelým. Aktivity zameriavame na získavanie zdravého sebavedomia a sebaakceptácie seba samého. Pozitívnou motiváciou sa snažíme rozvíjať schopnosti, záujmy a potreby týchto detí. Odborným prístupom chceme zabezpečiť harmonický osobnostný vývin dieťaťa a pomôcť mu čo najlepšie sa začleniť do nového rodinného prostredia.

 

Sociálny pracovník

Zabezpečuje všetky potrebné kontakty pracovníkov odboru sociálnych vecí s rodinou, školou i lekárom dieťaťa. Vybavuje agendu súvisiacu s dieťaťom a jeho momentálnou sociálnou situáciou. Hľadá možnosti kontaktu dieťaťa so zdravým článkom v rodine, prípadne náhradnú rodinnú starostlivosť do budúcnosti. Ťažisko práce sociálneho pracovníka spočíva v kontakte s ľuďmi. Podľa potreby skúma anamnestické údaje, je v kontakte s osobami dôležitými pre riešenie problému.

 

Vychovávateľ

Výchovná činnosť v Centre Srdiečko je zabezpečená vysokoškolsky vzdelanými odborníkmi. Jedným z hlavných pilierov práce s deťmi je realizácia aktivít, ktoré sú zamerané na stimuláciu psychického vývinu osvojovania si výchovných pravidiel a spoločenských noriem správania sa.

Výchovu detí realizujeme metódou rozvoja osobnosti dieťaťa – KEMSAK, čo znamená, že sledujeme u detí ich prežívanie, hodnotový systém, motiváciu, city, tvorivosť a potreby.

Cieľom nášho výchovného prístupu je naučiť deti myslieť a riešiť problémy, rozvíjať ich city, záujmy, potreby a túžby, komunikovať s druhými ľuďmi a celkovo tvoriť progresívne medziľudské vzťahy v prítomnosti aj v budúcnosti.

Okrem toho sme vypracovali pre deti program sociálne a životné zručnosti, ktorý je každodennou súčasťou života v našom zariadení. Podstatou tohto programu je pripraviť deti na rôzne životné situácie, schopnosť sebavyjadrovania, samostatného myslenia, pozitívnej podpory ich sebavedomia a celkového sebarozvíjania.

 

Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg vykonáva špeciálno – pedagogickú diagnostiku dieťaťa. Pracuje na náprave jednotlivých nedostatkov špeciálno – pedagogickými postupmi alebo reedukáciou či psychokorekciou prípadných ťažkostí dieťaťa v oblasti špecifických porúch učenia.

 

PROGRAM CENTRA PRE DETI A RODINY

Program Centra Srdiečko